[PHỤ LỤC 6 – TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT] Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

Ngày/Năm ban hành: 21/5/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 4/7/2012
Nơi ban hành: Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số hiệu văn bản: Phụ lục 6-TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI PHỤ LỤC 6 – TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

Trả lời