[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600LG] Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày/Năm ban hành: 4/10/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 4/10/2021
Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600LG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trả lời