[MẪU SỐ C87b-HD] Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản: Mẫu số: C87b-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI Mẫu số C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Trả lời