[Phiếu giao nhận hồ sơ 506] Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học

Ngày/Năm ban hành: 1/10/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số HS: 506…./……………/CS-BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Tải phiếu giao nhận hồ sơ 506: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học

Trả lời