Quy trình thực hiện giao dịch điện tử (đính kèm Thông báo số: 456TB-BHXH, ngày 18 /02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày/Năm ban hành: 18/2/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản thay thế: 243
Loại văn bản: QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Tải Quy trình thực hiện giao dịch điện tử

Trả lời