[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600IG] Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Tóm tắt: Loại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600IG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600IG: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Trả lời