[PHỤ LỤC 8 – TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT] Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Ngày/Năm ban hành: 21/5/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 4/7/2012
Nơi ban hành: Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số hiệu văn bản: Phụ lục 8-TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI PHỤ LỤC 8 – TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động

Trả lời