[MẪU SỐ 02-BHKV] Giấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

Ngày/Năm ban hành: 20/10/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 20/10/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số 02-BHKV
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 02-BHKV: Giấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

Trả lời