[Phiếu giao nhận hồ sơ 610] Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 610
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 610: Cấp lại thẻ BHYT

Trả lời