[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605] Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài).

Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Tóm tắt: Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 605
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605: Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

Trả lời