[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603] Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 603
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.

Trả lời