[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 901] Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh

Ngày/Năm ban hành: 3/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 3/4/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số HS: 901
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 901: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh

Trả lời