[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 802] Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 802 /……………/KHTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 802: Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Trả lời