[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 801] Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần

Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 801 /……………/KHTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 801: Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần

Trả lời