[Phiếu giao nhận hồ sơ 629] Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp

Ngày/Năm ban hành: 11/10/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 16/10/2019
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 629/…………../SO
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 629: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH

Trả lời