[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600GG] Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600GG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600GG: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Trả lời