[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600DG] Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600DG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600DG: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trả lời