[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 215] Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 215/…………../CĐBHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 215: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề

Trả lời