[MẪU TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày/Năm ban hành: 27/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2020
Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

(Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

Tải Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Trả lời