[MẪU SỐ 07B-GCN] Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày/Năm ban hành: 2017
Ngày/Năm hiệu lực: 2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Số hiệu văn bản: Mẫu số 07B-GCN
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 07B-GCN: Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Trả lời