[MẪU SỐ 01B-HSB] Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Mẫu số 01B-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Tải MẪU SỐ 01B-HSB: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Trả lời